Polityka Cookies

 1. Dane osobowe
 2. Korzystanie z części Usług na Stronie internetowej wymaga podania danych osobowych i wyrażenia indywidualnej zgody na ich przetwarzanie przez Administratora.

Podania danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody może skutkować niemożliwością skorzystania z części Usług.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu określonym w wyrażonej indywidualnie przez Panią/Pana zgodzie, o której mowa powyżej.

 1. Spełniając obowiązek z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) ROLTOR- Małgorzata Mędrek informuje, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ROLTOR- Małgorzata Mędrek, 05-250 Radzymin ul. Strzelców Wileńskich 3, NIP 125-038-72-07

 (dalej: „ROLTOR”). Z ROLTOR może Pani/Pan skontaktować się w sprawach związanych       z ochroną danych osobowych pod następującym adresem e-mail: biuro@roltor.pl.

 1. Pani/Pana dane osobowe przekazane nam poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej http://awrolety.pl/

 będą przetwarzane w celu:

 • przygotowania oferty handlowej związanej z działalnością ROLTOR(na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO),
 • wykonania praw i obowiązków wynikających z umowy, o ile wyrazi Pani/Pan wolę zawarcia umowy (na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO),
 • udzielenia odpowiedzi na zadawane ROLTOR pytania (na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO),
 • w celach rachunkowych, księgowych, podatkowych i innych, związane z wykonywaniem obowiązków prawnych ROLTOR (na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO),
 • obsługi zgłoszonych ROLTOR reklamacji (na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO),
 • ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO),
 • w celu marketingowym, tj. promocji produktów i usług własnych ROLTOR (na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO).
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:
 • podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz ROLTOR (np. usługi księgowe, prawne, marketingowe, informatyczne – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług),
 • partnerom handlowym w celu realizacji Pani/Pana umowy (np. dostawcom).
 1. W zależności od celu, okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych może być różny:
 • dla celów marketingowych, jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, dane osobowe mogą być przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana,
 • w celu wykonania praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy – do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy – nie dłużej niż 10 lat od dnia wykonania, wygaśnięcia, wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy, chyba że postanowienia zawarte w umowie bądź obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej,
 • w calach podatkowo-rachunkowych – 5 lat od zakończenia roku, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy,
 • w celu dochodzenia roszczeń.

 Po upływie w/w okresów Pani/Pana dane zostaną trwale usunięte albo zanonimizowane. 

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 2. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust 1 lit f.
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub RODO.